Franchisor

แฟรนไชส์ซี (Franchisee) และแฟรนไชส์ซอ (Franchisor)

แฟรนไชส์ซี (Franchisee) คืออะไร

แฟรนไชส์ซี คือ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามระบบที่เจ้าของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งได้ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้สิทธิ์อันนั้น รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนตามผลประกอบการด้วยซึ่งก็คือผู้ซื้อแฟรนไชส์นั่นเอง

แฟรนไชส์ซอ (Franchisor) คืออะไร

แฟรนไชส์ซอ คือ บุคคลผู้เป็นเจ้าของตราหรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการ ซึ่งได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการอันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการประกอบการและการจัดการธุรกิจ ที่สามารถทำเลียนแบบและดำเนินการโดยบุคคลอื่นได้ อธิบายง่ายๆ คือเจ้าของธุรกิจซึ่งอนุญาตให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการดำเนิน

แฟรนไชส์ซอ ,Franchisor,แฟรนไชส์ซี ,Franchisee

แฟรนไชส์